معنی و ترجمه کلمه scary به فارسی scary یعنی چه

scary


)scarey(ترسناک ،ترسان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها