معنی و ترجمه کلمه scienter به فارسی scienter یعنی چه

scienter


عالما"
قانون ـ فقه : عامدا"

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها