معنی و ترجمه کلمه scold به فارسی scold یعنی چه

scold


ادم بد دهان ،زن غرولندو،سرزنش کردن ،بدحرفى کردن ،اوقات تلخى کردن( به)،چوبکارى کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها