معنی و ترجمه کلمه scrutin deliste به فارسی scrutin deliste یعنی چه

scrutin deliste


راى جمعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها