معنی و ترجمه کلمه sealed orders به فارسی sealed orders یعنی چه

sealed orders


پاکات لاک و مهر شده
علوم نظامى : دستورالعمل هايى که لاک و مهر شده ارسال مى شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها