معنی و ترجمه کلمه seat-of-the pants به فارسی seat-of-the pants یعنی چه

seat-of-the pants


ورزش : استفاده از تجربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها