معنی و ترجمه کلمه second best theory به فارسی second best theory یعنی چه

second best theory


نظريه بهترين دوم
بازرگانى : نظريه دومين ارجحيت . براساس اين نظريه چنانچه يک يا چند شرط از شرايط لازم براى بهينه پارتو وجود نداشته باشد در اين صورت رعايت شدن ساير شرايط لازم باقيمانده در ارجحيت ثانى قرار نخواهد گرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها