معنی و ترجمه کلمه secure به فارسی secure یعنی چه

secure


محکم نگهداشتن ،به دست اوردن ،خاطر جمع مطمئن ،تامين شده ،تصرف کردن ،گرفتن هدف ،تامين کردن هدف ،ايمن ،بى خطر،مطمئن ،استوار،محکم ،درامان ،حفظ کردن ،محفوظ داشتن ،تامين کردن ،امن
علوم مهندسى : محکم
قانون ـ فقه : تامين کردن
علوم ن ظامى : به دست اوردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها