معنی و ترجمه کلمه security به فارسی security یعنی چه

security


سهام قرضه دولتى ،حفاظت ،اقدامات تامينى نيروى تامينى ،ايمنى ،امان ،امنيت ،اسايش خاطر،اطمينان ،تامين ،مصونيت ،وثيقه ،گرو،تضمين ،ضامن
کامپيوتر : تضمين
قانون ـ فقه : وجه الضمان ،امنيت
روانشناسى : تامين
بازرگانى : و ثيقه
علوم نظامى : تامين

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها