معنی و ترجمه کلمه sed (standard error of difference) به فارسی sed (standard error of difference) یعنی چه

sed (standard error of difference)


روانشناسى : خطاى معيار تفاوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها