معنی و ترجمه کلمه sedent به فارسی sedent یعنی چه

sedent


(در مورد مجسمه )نشسته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها