معنی و ترجمه کلمه self explaining به فارسی self explaining یعنی چه

self explaining


)=self explanatory(بديهى ،واضح فى نفسه ،واضح ،اشکار،بى نياز از توصيف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها