معنی و ترجمه کلمه self loading به فارسی self loading یعنی چه

self loading


پرشونده خودکار
علوم نظامى : فشنگ گذارى خودکار به طور خودکار پرشونده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها