معنی و ترجمه کلمه self-concept به فارسی self-concept یعنی چه

self-concept


خودپنداره
روانشناسى : خودانگاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها