معنی و ترجمه کلمه sense به فارسی sense یعنی چه

sense


ادراک ،معنى مفاد،مدلول ،مصداق ،حواس پنجگانه ،هوش ،شعور،معنى ،مفاد،حس تشخيص ،مفهوم ،احساس کردن ،پى بردن ،حس کردن ،دريافتن ،جهت
علوم مهندسى : حس مشترک
کامپيوتر : دريافتن
قانون ـ فقه : حس کردن
روانشناسى : حس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها