معنی و ترجمه کلمه sentimentality به فارسی sentimentality یعنی چه

sentimentality


)sentimentalism(گرايش بسوى احساسات ،حالت احساساتى ،پيروى از عواطف واحساسات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها