معنی و ترجمه کلمه separable accretions and benefits به فارسی separable accretions and benefits یعنی چه

separable accretions and benefits


قانون ـ فقه : نمائات و منافع منفصله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها