معنی و ترجمه کلمه separate به فارسی separate یعنی چه

separate


مجزا کردن ،سوا کردن تجزيه کردن ،جدايى ،تجزيه ،مفارقت ،يکان مستقل ،مجزا،جدا جدا کردن ،جداگانه ،عليحده ،اختصاصى ،جدا کردن ،سوا کردن ،تفکيک کردن ،متارکه ،انفصال
علوم مهندسى : دورى
قانون ـ فقه : تفکيک کردن
علوم نظامى : جدا ش دن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها