معنی و ترجمه کلمه septillion به فارسی septillion یعنی چه

septillion


(امريکا )عدد يک با 24 صفر،سپتيليون ،(انگليس )عدد يک با 42 صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها