معنی و ترجمه کلمه sepulchral stone به فارسی sepulchral stone یعنی چه

sepulchral stone


سنگ گور،سنگ قبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها