معنی و ترجمه کلمه series به فارسی series یعنی چه

series


يک دوره مسابقه ، 4تماس پى در پى با زمين که باعث گرفتن امتياز ¹ 1يارد پيشروى ميشود( فوتبال امريکايى)،دنباله ،سرى ،رشته ،سلسله ،رديف ،صف ،مجموعه ،رده
علوم مهندسى : سرى
روانشناسى : زنجيره
ورزش : 4تماس پى در پى با زمين که ب اعث گرفتن امتياز ¹ 1يارد پيشروى ميشود
علوم هوايى : متوالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها