معنی و ترجمه کلمه seriously به فارسی seriously یعنی چه

seriously


به طور جدى ،به طور خطرناک ،جدا"،رسما"،موقرانه
علوم نظامى : به سختى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها