معنی و ترجمه کلمه seropurulent به فارسی seropurulent یعنی چه

seropurulent


مرکب از سرم وچرک ،داراى خونابه وچرک

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها