معنی و ترجمه کلمه service of the piece به فارسی service of the piece یعنی چه

service of the piece


مشق پاى قبضه توپخانه
علوم نظامى : مشق پاى توپ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها