معنی و ترجمه کلمه settling rounds به فارسی settling rounds یعنی چه

settling rounds


تير استقرار قنداق توپ ،گلوله هاى نشست دهنده توپ
علوم نظامى : گلوله هاى مستقر کننده توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها