معنی و ترجمه کلمه sex-linked characteristic به فارسی sex-linked characteristic یعنی چه

sex-linked characteristic


روانشناسى : ويژگى وابسته به جنس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها