معنی و ترجمه کلمه shape of the moment diagram به فارسی shape of the moment diagram یعنی چه

shape of the moment diagram


عمران : شکل دياگرام خمشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها