معنی و ترجمه کلمه shaped charge به فارسی shaped charge یعنی چه

shaped charge


خرج گود
علوم نظامى : خرج مقعر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها