معنی و ترجمه کلمه sharing به فارسی sharing یعنی چه

sharing


اشتراک ،تسهيم
بازرگانى : تقسيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها