معنی و ترجمه کلمه she had him in her pocket به فارسی she had him in her pocket یعنی چه

she had him in her pocket


کاملابراواختيارميکرد،خوب جلوش را گرفته بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها