معنی و ترجمه کلمه short run analysis به فارسی short run analysis یعنی چه

short run analysis


بازرگانى : تحليل کوتاه مدت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها