معنی و ترجمه کلمه shot silk به فارسی shot silk یعنی چه

shot silk


ابريشمى که چون از چند سو بدان نگاه کنندچند رنگ نشان ميدهد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها