معنی و ترجمه کلمه sick bay به فارسی sick bay یعنی چه

sick bay


بهدارى کشتى ودانشکده وغيره
علوم نظامى : بهدارى روى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها