معنی و ترجمه کلمه sick slip به فارسی sick slip یعنی چه

sick slip


علوم نظامى : برگ اعزام به بيمارستان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها