معنی و ترجمه کلمه side به فارسی side یعنی چه

side


جهت ،پهلو کناره ،طرف ،سمت ،پهلو،جنب ،جانب ،ضلع ،کناره ،طرفدارى کردن از،در يکسو قرار دادن
علوم مهندسى : ضلع
معمارى : بر
ورزش : تيم
علوم دريايى : پهلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها