معنی و ترجمه کلمه simple axis of symmetry به فارسی simple axis of symmetry یعنی چه

simple axis of symmetry


شيمى : محور ساده تقارن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها