معنی و ترجمه کلمه simple parry به فارسی simple parry یعنی چه

simple parry


دفاع ساده( شمشيربازى)
ورزش : دفاع ساده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها