معنی و ترجمه کلمه sip به فارسی sip یعنی چه

sip


جرعه ،چشش ،خرده خرده نوشى ،مزمزه کردن ،خرد خرد اشاميدن ،چشيدن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها