معنی و ترجمه کلمه sleeve emblem به فارسی sleeve emblem یعنی چه

sleeve emblem


علامت سردست
علوم نظامى : علايم سراستين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها