معنی و ترجمه کلمه slot به فارسی slot یعنی چه

slot


چاک دادن ،شيار دراوردن ،رنده کردن چاک ،شيار،شکاف در خط حمله ،مجراى عبور روغن ،مجرا،کلون در،چفت در،تخته باريک ،سوراخ جاى کليد،چاک ،شکاف يا سوراخى که براى انداختن پول در قلک وتلفن خود کار وامثال ان تعبيه شده ،سوراخ کردن ،شکاف کوچک ،در شکاف يا سوراخ( پول وغيره )انداختن ،چفت کردن
علوم مهندسى : سوراخ طويل
کامپيوتر : سوراخ
معمارى : شيار
ورزش : منطقه جلو دروازه براى حمله مناسب
علوم نظامى : روزنه شيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها