معنی و ترجمه کلمه smokable به فارسی smokable یعنی چه

smokable


)smokeable(قابل تدخين ،دودشدنى ،دود کردنى ،دود دادنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها