معنی و ترجمه کلمه smokeable به فارسی smokeable یعنی چه

smokeable


)smokable(قابل تدخين ،دودشدنى ،دود کردنى ،دود دادنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها