معنی و ترجمه کلمه so to speak به فارسی so to speak یعنی چه

so to speak


گوى ،چنانکه گويى ،اگربتوان چنين چيزى گفت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها