معنی و ترجمه کلمه social security payroll tax به فارسی social security payroll tax یعنی چه

social security payroll tax


بازرگانى : ماليات مزد و حقوق براى تامين اجتماعى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها