معنی و ترجمه کلمه society به فارسی society یعنی چه

society


انجمن ،مجمع ،جامعه ،اجتماع ،معاشرت ،شرکت ،حشر ونشر،نظام اجتماعى ،گروه ،جمعيت ،اشتراک مساعى ،انسگان
قانون ـ فقه : جامعه ،کميته
روانشناسى : جامعه
بازرگانى : جامعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها