معنی و ترجمه کلمه soil resistivity test به فارسی soil resistivity test یعنی چه

soil resistivity test


ازمودن زنگزدگى فلز،(در اثر تماس با خاک)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها