معنی و ترجمه کلمه soiuth ward به فارسی soiuth ward یعنی چه

soiuth ward


)south wards(بطرف جنوب ،متمايل بجنوب ،بسوى جنوب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها