معنی و ترجمه کلمه solderable به فارسی solderable یعنی چه

solderable


علوم مهندسى : قابل لحيم کارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها