معنی و ترجمه کلمه solid state diffusion به فارسی solid state diffusion یعنی چه

solid state diffusion


پخش حالت جامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها