معنی و ترجمه کلمه some time or other به فارسی some time or other یعنی چه

some time or other


يک وقتى ،يک روزى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها